Commercial & Corporate Legal Services

גישה ונסיון ייחודיים

גמישות

לפי צרכי הלקוח, השירות יכול להיות ממוקד בניסוח משפטי ומתן הערות, או על בסיס נסיוני הניהולי העשיר, הובלת תהליך המשא ומתן עבור החברה.

שיתוף פעולה

פיננסים בתקופה הנוכחית, נדרשת פעילות הדוקה בין הגורמים המשפטיים לבין הגורמים הפיננסים. יותר מתמיד, הייעוץ המשפטי חייב לתמוך בדרישות הפנימיות והחיצוניות של מחלקת הכספים, בין היתר בנושאי ציות, ניהול סיכונים, הכרה בהכנסה, ותכנוני מס. לשם כך, נדרש ערוץ תקשורת פתוח ומקצועי של גורמים בקיאים בנושאים הללו. נסיון ייחודי הרקע העשיר שלי במהלך השנים בתעשיות התקשורת, IT, והתעשיות הביטחוניות הניבו נסיון מעשי ייחודי עם תובנות משמעותיות לגבי ניסוח חוזים, משאים ומתנים, ומכרזים עם גופים ממשלתיים וחברות ענק בינלאומיות.

שירותים מותאמים

חברות שונות צריכות מיקוד שונה. יש חשיבות ממדרגה ראשונה להתאמת הייעוץ המשפטי, תוכנו ואופיו, לסביבה העסקית הספציפית של הלקוח.

גישה מערכתית כוללת

החזון שלי במתן שירותים משפטיים הוא שהייעוץ לא מסתיים באותיות הקטנות של התנאים הכלליים. לשם מתן ייעוץ משפטי מקצועי ומועיל לחברה, נדרש ניתוח מעמיק, מעורבות רוחבית ופעילה בכל היבטי העסקה, כולל הכנת הצעת המחיר, המסמכים הטכנים, התחייבויות החברה בניהול פרויקט וגם הסעיפים המשפטיים הסטנדרטים.